Beleidsverklaring

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten

De directie van Boonstoppel Truckservice B.V. verklaart hierbij, dat zij een managementsysteem heeft geïntegreerd binnen de totale bedrijfsorganisatie. Boonstoppel Truckservice B.V. houdt zich bezig met het plegen van onderhoud aan zowel lichte als zware bedrijfswagens en trucks, opleggers, laadkleppen en meeneemheftrucks inclusief bandenservice, APK en BMWT- keuringen

Dit managementsysteem voldoet tenminste aan de geldende (milieu-) wet & –regelgeving, klanteisen en wensen van de belangrijkste stakeholders. Alsmede aan de continue verbeter-eisen die de ISO 9001 en ISO 14001 stellen aan het managementsystemen.

Borgen risico’s

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen en middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) beschikbaar zijn. Daar waar dat niet voldoende bleek, is het systeem aangescherpt. Daarnaast hebben de stakeholders- en risicoanalyse als input gediend voor het vormen van beleid en doelstellingen. Tijdens de periodieke reviews wordt beoordeeld of het systeem nog adequaat is, en eventuele wijzigingen hierop aangegeven. In het beheer van de daaruit volgende maatregelen wordt voorzien door middel van de actielijst.

Klantwensen

Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal i.c.m. met het continue verhogen van de klanttevredenheid. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft.

De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten. Deze wens is vertaald in een product- en/ of dienstenpakket welke door onze organisatie wordt geleverd. De doelstelling van Boonstoppel is het kennen en overtreffen van de verwachtingen van de klanten, deze klanten optimaal en efficiënt voorzien van producten en diensten, en de voortdurende verbetering daarvan. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie ervoor zorgt dat we hieraan blijven voldoen.

Jaarlijks zullen de ervaringen en inzichten omtrent de klantwensen en andere relevante stakeholders worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

Kwaliteits- en milieumanagementsysteem

Dit handboek bevat de beschrijving van onze processen, waarbij de ISO 9001 norm (versie 2015) en ISO 14001 (versie 2015) als uitgangspunt is genomen.

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het voldoet aan de wet- en regelgeving. De Kwaliteitsmanager is belast met het beheer van het managementsysteem. Als lid van het management heeft hij zich ervan overtuigd dat alle leidinggevende de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde voorschriften uit te (laten) voeren.

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het kwaliteit- en milieumanagementsysteem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen.

Milieu

Milieu is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze onderneming en speelt daarom een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering milieu een essentieel onderdeel is. Dit voor zowel eigen medewerkers, uitzendkrachten als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde. Met name het stimuleren van de geëlektrificeerde bedrijfswagens en een zo min mogelijk milieubelastende werkplaats staan centraal in het kader van de milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) op het gebied van kwaliteit en milieu beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven.

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten ten aanzien van kwaliteitsaspecten en milieu binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel: Continu verbeteren van de processen en zodoende nog beter aan de klantwensen voldoen. En continue verbeteren van de milieuprestaties van de organisatie.

Doelstellingen

Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd (B-650c) en geëvalueerd. Deze worden per aspect opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen samen met de stakeholder- risicoanalyse een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.

Waddinxveen, 15-11-2023

Frans Hooft

Directeur